Từ điển Động từ Bất quy tắc dành cho người học tiếng Anh chứa hơn 370 động từ bất quy tắc được sử dụng trong tiếng Anh hiện đại.

Bài viết thuộc chuyên mục cẩm nang tự học tiếng Anh hiệu quả / tổng hợp cho học sinh, sinh viên dễ theo dõi.

Bảng động từ bất quy tắc là gì?

Động từ bất quy tắc là các động từ không tuân theo quy tắc thông thường khi chuyển sang dạng quá khứ hoặc quá khứ phân từ.

360 Động từ bất quy tắc đầy đủ nhất

Dưới đây là danh sách các động từ bất quy tắc thông dụng trong tiếng Anh được chia từ A->Z:

#

Simple Past

Past Participle

A

arise

arose

arisen

awake

awakened / awoke

awakened / awoken

B

backslide

backslid

backslidden / backslid

be

was, were

been

bear

bore

born / borne

beat

beat

beaten / beat

become

became

become

begin

began

begun

bend

bent

bent

bet

bet / betted [?]

bet / betted [?]

bid (farewell)

bid / bade

bidden

bid (offer amount)

bid

bid

bind

bound

bound

bite

bit

bitten

bleed

bled

bled

blow

blew

blown

break

broke

broken

breed

bred

bred

bring

brought

brought

broadcast

broadcast / broadcasted

broadcast / broadcasted

browbeat

browbeat

browbeaten / browbeat

build

built

built

burn

burned / burnt [?]

burned / burnt [?]

burst

burst

burst

bust

busted / bust

busted / bust

buy

bought

bought

C

cast

cast

cast

catch

caught

caught

choose

chose

chosen

cling

clung

clung

clothe

clothed / clad [?]

clothed / clad [?]

come

came

come

cost

cost

cost

creep

crept

crept

crossbreed

crossbred

crossbred

cut

cut

cut

D

daydream

daydreamed / daydreamt [?]

daydreamed / daydreamt [?]

deal

dealt

dealt

dig

dug

dug

disprove

disproved

disproved / disproven

dive (jump head-first)

dove / dived

dived

dive (scuba diving)

dived / dove

dived

do

did

done

draw

drew

drawn

dream

dreamed / dreamt [?]

dreamed / dreamt [?]

drink

drank

drunk

drive

drove

driven

dwell

dwelt / dwelled [?]

dwelt / dwelled [?]

E

eat

ate

eaten

F

fall

fell

fallen

feed

fed

fed

feel

felt

felt

fight

fought

fought

find

found

found

fit (tailor, change size)

fitted / fit [?]

fitted / fit [?]

fit (be right size)

fit / fitted [?]

fit / fitted [?]

flee

fled

fled

fling

flung

flung

fly

flew

flown

forbid

forbade

forbidden

forecast

forecast

forecast

forego (also forgo)

forewent

foregone

foresee

foresaw

foreseen

foretell

foretold

foretold

forget

forgot

forgotten / forgot [?]

forgive

forgave

forgiven

forsake

forsook

forsaken

freeze

froze

frozen

frostbite

frostbit

frostbitten

G

get

got

gotten / got [?]

give

gave

given

go

went

gone

grind

ground

ground

grow

grew

grown

H

hand-feed

hand-fed

hand-fed

handwrite

handwrote

handwritten

hang

hung

hung

have

had

had

hear

heard

heard

hew

hewed

hewn / hewed

hide

hid

hidden

hit

hit

hit

hold

held

held

hurt

hurt

hurt

I

inbreed

inbred

inbred

inlay

inlaid

inlaid

input

input / inputted

input / inputted

interbreed

interbred

interbred

interweave

interwove / interweaved

interwoven / interweaved

interwind

interwound

interwound

J

jerry-build

jerry-built

jerry-built

K

keep

kept

kept

kneel

knelt / kneeled

knelt / kneeled

knit

knitted / knit

knitted / knit

know

knew

known

L

lay

laid

laid

lead

led

led

lean

leaned / leant [?]

leaned / leant [?]

leap

leaped / leapt [?]

leaped / leapt [?]

learn

learned / learnt [?]

learned / learnt [?]

leave

left

left

lend

lent

lent

let

let

let

lie

lay

lain

lie (not tell truth) REGULAR

lied

lied

light

lit / lighted

lit / lighted

lip-read

lip-read

lip-read

lose

lost

lost

M

make

made

made

mean

meant

meant

meet

met

met

miscast

miscast

miscast

misdeal

misdealt

misdealt

misdo

misdid

misdone

mishear

misheard

misheard

mislay

mislaid

mislaid

mislead

misled

misled

mislearn

mislearned / mislearnt [?]

mislearned / mislearnt [?]

misread

misread

misread

misset

misset

misset

misspeak

misspoke

misspoken

misspell

misspelled / misspelt [?]

misspelled / misspelt [?]

misspend

misspent

misspent

mistake

mistook

mistaken

misteach

mistaught

mistaught

misunderstand

misunderstood

misunderstood

miswrite

miswrote

miswritten

mow

mowed

mowed / mown

N

No irregular verbs beginning with “N.”

O

offset

offset

offset

outbid

outbid

outbid

outbreed

outbred

outbred

outdo

outdid

outdone

outdraw

outdrew

outdrawn

outdrink

outdrank

outdrunk

outdrive

outdrove

outdriven

outfight

outfought

outfought

outfly

outflew

outflown

outgrow

outgrew

outgrown

outleap

outleaped / outleapt [?]

outleaped / outleapt [?]

outlie (not tell truth) REGULAR

outlied

outlied

outride

outrode

outridden

outrun

outran

outrun

outsell

outsold

outsold

outshine

outshined / outshone [?]

outshined / outshone [?]

outshoot

outshot

outshot

outsing

outsang

outsung

outsit

outsat

outsat

outsleep

outslept

outslept

outsmell

outsmelled / outsmelt [?]

outsmelled / outsmelt [?]

outspeak

outspoke

outspoken

outspeed

outsped

outsped

outspend

outspent

outspent

outswear

outswore

outsworn

outswim

outswam

outswum

outthink

outthought

outthought

outthrow

outthrew

outthrown

outwrite

outwrote

outwritten

overbid

overbid

overbid

overbreed

overbred

overbred

overbuild

overbuilt

overbuilt

overbuy

overbought

overbought

overcome

overcame

overcome

overdo

overdid

overdone

overdraw

overdrew

overdrawn

overdrink

overdrank

overdrunk

overeat

overate

overeaten

overfeed

overfed

overfed

overhang

overhung

overhung

overhear

overheard

overheard

overlay

overlaid

overlaid

overpay

overpaid

overpaid

override

overrode

overridden

overrun

overran

overrun

oversee

oversaw

overseen

oversell

oversold

oversold

oversew

oversewed

oversewn / oversewed

overshoot

overshot

overshot

oversleep

overslept

overslept

overspeak

overspoke

overspoken

overspend

overspent

overspent

overspill

overspilled / overspilt [?]

overspilled / overspilt [?]

overtake

overtook

overtaken

overthink

overthought

overthought

overthrow

overthrew

overthrown

overwind

overwound

overwound

overwrite

overwrote

overwritten

P

partake

partook

partaken

pay

paid

paid

plead

pleaded / pled

pleaded / pled

prebuild

prebuilt

prebuilt

predo

predid

predone

premake

premade

premade

prepay

prepaid

prepaid

presell

presold

presold

preset

preset

preset

preshrink

preshrank

preshrunk

proofread

proofread

proofread

prove

proved

proven / proved

put

put

put

Q

quick-freeze

quick-froze

quick-frozen

quit

quit / quitted [?]

quit / quitted [?]

R

read

read (sounds like “red”)

read (sounds like “red”)

reawake

reawoke

reawaken

rebid

rebid

rebid

rebind

rebound

rebound

rebroadcast

rebroadcast / rebroadcasted

rebroadcast / rebroadcasted

rebuild

rebuilt

rebuilt

recast

recast

recast

recut

recut

recut

redeal

redealt

redealt

redo

redid

redone

redraw

redrew

redrawn

refit (replace parts)

refit / refitted [?]

refit / refitted [?]

refit (retailor)

refitted / refit [?]

refitted / refit [?]

regrind

reground

reground

regrow

regrew

regrown

rehang

rehung

rehung

rehear

reheard

reheard

reknit

reknitted / reknit

reknitted / reknit

relay (for example tiles)

relaid

relaid

relay (pass along) REGULAR

relayed

relayed

relearn

relearned / relearnt [?]

relearned / relearnt [?]

relight

relit / relighted

relit / relighted

remake

remade

remade

repay

repaid

repaid

reread

reread

reread

rerun

reran

rerun

resell

resold

resold

resend

resent

resent

reset

reset

reset

resew

resewed

resewn / resewed

retake

retook

retaken

reteach

retaught

retaught

retear

retore

retorn

retell

retold

retold

rethink

rethought

rethought

retread

retread

retread

retrofit

retrofitted / retrofit [?]

retrofitted / retrofit [?]

rewake

rewoke / rewaked

rewaken / rewaked

rewear

rewore

reworn

reweave

rewove / reweaved

rewoven / reweaved

rewed

rewed / rewedded

rewed / rewedded

rewet

rewet / rewetted [?]

rewet / rewetted [?]

rewin

rewon

rewon

rewind

rewound

rewound

rewrite

rewrote

rewritten

rid

rid

rid

ride

rode

ridden

ring

rang

rung

rise

rose

risen

roughcast

roughcast

roughcast

run

ran

run

S

sand-cast

sand-cast

sand-cast

saw

sawed

sawed / sawn

say

said

said

see

saw

seen

seek

sought

sought

sell

sold

sold

send

sent

sent

set

set

set

sew

sewed

sewn / sewed

shake

shook

shaken

shave

shaved

shaved / shaven

shear

sheared

sheared / shorn

shed

shed

shed

shine

shined / shone [?]

shined / shone [?]

shit

shit / shat / shitted

shit/ shat / shitted

shoot

shot

shot

show

showed

shown / showed

shrink

shrank / shrunk

shrunk

shut

shut

shut

sight-read

sight-read

sight-read

sing

sang

sung

sink

sank / sunk

sunk

sit

sat

sat

slay (kill)

slew / slayed

slain / slayed

slay (amuse) REGULAR

slayed

slayed

sleep

slept

slept

slide

slid

slid

sling

slung

slung

slink

slinked / slunk

slinked / slunk

slit

slit

slit

smell

smelled / smelt [?]

smelled / smelt [?]

sneak

sneaked / snuck

sneaked / snuck

sow

sowed

sown / sowed

speak

spoke

spoken

speed

sped / speeded

sped / speeded

spell

spelled / spelt [?]

spelled / spelt [?]

spend

spent

spent

spill

spilled / spilt [?]

spilled / spilt [?]

spin

spun

spun

spit

spit / spat

spit / spat

split

split

split

spoil

spoiled / spoilt [?]

spoiled / spoilt [?]

spoon-feed

spoon-fed

spoon-fed

spread

spread

spread

spring

sprang / sprung

sprung

stand

stood

stood

steal

stole

stolen

stick

stuck

stuck

sting

stung

stung

stink

stunk / stank

stunk

strew

strewed

strewn / strewed

stride

strode

stridden

strike (delete)

struck

stricken

strike (hit)

struck

struck / stricken

string

strung

strung

strive

strove / strived

striven / strived

sublet

sublet

sublet

sunburn

sunburned / sunburnt [?]

sunburned / sunburnt [?]

swear

swore

sworn

sweat

sweat / sweated

sweat / sweated

sweep

swept

swept

swell

swelled

swollen / swelled

swim

swam

swum

swing

swung

swung

T

take

took

taken

teach

taught

taught

tear

tore

torn

telecast

telecast

telecast

tell

told

told

test-drive

test-drove

test-driven

test-fly

test-flew

test-flown

think

thought

thought

throw

threw

thrown

thrust

thrust

thrust

tread

trod

trodden / trod

typecast

typecast

typecast

typeset

typeset

typeset

typewrite

typewrote

typewritten

U

unbend

unbent

unbent

unbind

unbound

unbound

unclothe

unclothed / unclad [?]

unclothed / unclad [?]

underbid

underbid

underbid

undercut

undercut

undercut

underfeed

underfed

underfed

undergo

underwent

undergone

underlie

underlay

underlain

undersell

undersold

undersold

underspend

underspent

underspent

understand

understood

understood

undertake

undertook

undertaken

underwrite

underwrote

underwritten

undo

undid

undone

unfreeze

unfroze

unfrozen

unhang

unhung

unhung

unhide

unhid

unhidden

unknit

unknitted / unknit

unknitted / unknit

unlearn

unlearned / unlearnt [?]

unlearned / unlearnt [?]

unsew

unsewed

unsewn / unsewed

unsling

unslung

unslung

unspin

unspun

unspun

unstick

unstuck

unstuck

unstring

unstrung

unstrung

unweave

unwove / unweaved

unwoven / unweaved

unwind

unwound

unwound

uphold

upheld

upheld

upset

upset

upset

V

No commonly used irregular verbs beginning with “V.”

To view our extended dictionary including rare and antiquated forms, Click Here.

W

wake

woke / waked

woken / waked

waylay

waylaid

waylaid

wear

wore

worn

weave

wove / weaved

woven / weaved

wed

wed / wedded

wed / wedded

weep

wept

wept

wet

wet / wetted [?]

wet / wetted [?]

whet REGULAR

whetted

whetted

win

won

won

wind

wound

wound

withdraw

withdrew

withdrawn

withhold

withheld

withheld

withstand

withstood

withstood

wring

wrung

wrung

write

wrote

written

X

No irregular verbs beginning with “X.”

Y

No irregular verbs beginning with “Y.”

Z

No irregular verbs beginning with “Z.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.